A+ A-

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

2020-09-23 09:26

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIGminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekasuleczyno.pl

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 11.04.2012r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  13.07.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.
- skany, obrazy, grafiki, nagrania dźwiękowe, filmy nie posiadają tekstu alternatywnego.
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wewnętrznej.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt   Anną Kulas, bibliotekasuleczyno@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc  pod numer telefonu 58 684 40 35. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:
Otoczenie i dojazd
Dojazd do budynku Biblioteki jest możliwy od ulicy aleja Wojska Polskiego i aleja Zwycięstwa.
W bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna  oraz Szkoła Podstawowa. Przy Bibliotece jest miejsce na zaparkowanie samochodu (plac nie jest oznakowany jako parking). W pobliżu Biblioteki (ulica Kościelna), jest parking, ale  nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Otoczenie i wejście do budynku
Lokal Biblioteki znajduje się na parterze budynku. Drzwi zewnętrzne otwierają się na zewnątrz i prowadzą do przedsionka. Następnie są kolejne drzwi, prowadzące bezpośrednio do Biblioteki. W drugiej części budynku znajduje się mieszkanie z osobnym wejściem. Przy Bibliotece płynie rzeka, teren zabezpieczony jest barierkami.

Toalety
W lokalu Biblioteki  znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby niepełnosprawne na wózkach mogą  wjechać do Biblioteki, jak również poruszać się w lokalu Biblioteki.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.
Udogodnienia dla osób starszych
W czytelni znajdują się miejsca do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
W lokalu Biblioteki jest wydzielony kącik do zabaw dla dzieci.

Gastronomia
Biblioteka nie prowadzi usług gastronomicznych.


Dostęp do tłumacza języka migowego:
Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie obecnie nie zapewnia dostępu do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Trwają prace w celu możliwości realizacji takiej usługi. Wkrótce zostaną podane szczegóły.

 

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

    Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
    Strona nie posiada podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte i białe litery),
    Strona nie posiada możliwości powiększenia wielkości liter.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz ­ aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
­ aby pomniejszyć widok

 

Wróć

pliki/suleczyno/szablon/pkontakt.png

83-320 Sulęczyno
ul. Żeromskiego 12
tel. 58 684-40-35

pliki/suleczyno/szablon/pgodziny.png

poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek 7:30 - 17:00
środa 7:30 - 15:00
czwartek 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 16:00
sobota - nieczynne

 


Statut

Inspektor danych osobowych

Klauzula informacyjna

Regulamin wypożyczalni

Regulamin czytelni

Regulamin organizacyjny

.

pliki/suleczyno/szablon/fotter_2.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_1.jpg pliki/suleczyno/szablon/kartuzy.jpg pliki/suleczyno/szablon/wojewodzka.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_6.jpg
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin