KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sulęczynie.


1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sulęczynie, ul. Żeromskiego 12, 83-320 Sulęczyno

2. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować pod adresem mail: ochronadanych.bpsuleczyno@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane będą poprzez zamieszczenie utrwalonego wizerunku stronie społecznościowej w serwisie FACEBOOK, w celu promowania działań realizowanych przez Administratora Danych.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • a. wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych.

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7. Administrator zamierza przekazywać dane na serwery serwisu FACEBOOK znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody oraz przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych osobowych nie wpływa na wykonanie innych czynności.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Ochrona Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie

 

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest  Gminna Bibliotek Publiczna z siedzibą przy ul. Żeromskiego 12, 83-320 Sulęczyno.

 

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)?

W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać wiadomość na adres e-mail:  ochronadanych.bpsuleczyno@gmail.com

 

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celu /w celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych,

 • wykonania zadań realizowanego w interesie publicznym,

 • realizacji umów zawartych z kontrahentami,

 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.

 

Kto jest odbiorcą danych?

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • będą upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków (między innymi: Urząd Skarbowy, ZUS),

 • podmiotom, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

Jaki jest czas przechowywania danych?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji oraz regulacji wewnętrznych Administratora Danych Osobowych.

 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane są przetwarzane?

W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, posiada następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa osoby mają możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa osoby mogą zgłosić do Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub ich uzupełnienia wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

 • prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa osoby, których dane dotyczą mogą złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoby mogą złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoby, których dane dotyczą, mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą,

 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje osobie, której dane dotyczą w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?

Dane osobowe przetwarzane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sulęczynie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

pliki/suleczyno/szablon/pkontakt.png

83-320 Sulęczyno
ul. Żeromskiego 12
tel. 58 684-40-35

pliki/suleczyno/szablon/pgodziny.png

poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek 7:30 - 17:00
środa 7:30 - 15:00
czwartek 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 16:00
sobota - nieczynne

 

Statut

Inspektor danych osobowych

Klauzula informacyjna

Regulamin wypożyczalni

Regulamin czytelni

Regulamin organizacyjny

.

pliki/suleczyno/szablon/fotter_2.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_1.jpg pliki/suleczyno/szablon/kartuzy.jpg pliki/suleczyno/szablon/wojewodzka.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_6.jpg
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin