A+ A-

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULĘCZYNIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie zwana dalej „Biblioteką" działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie nadanego Uchwała Nr XIII/109/2008 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16 lipca 2008 r.

& 2

Regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie, zwany dalej Regulaminem, określa:

1. Postanowienia ogólne.

2. Strukturę organizacyjną Biblioteki

3. Cele i zakres działania poszczególnych stanowisk pracy.

4. Postanowienia ogólne.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI

& 3

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie działa na bazie lokalu przy ulicy Stefana Żeromskiego 12 w Sulęczynie.

& 4

W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące stanowiska pracy:

1. Dyrektor

2. Pracownik merytoryczny

3. Główna księgowa

4. Pracownicy obsługi

& 5

Biblioteka w Sulęczynie jest czynna pięć dni w tygodniu:

Poniedziałek 7.30 - 17.00

Wtorek 7.30 - 17.00

Środa 7.30 - 15.00

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 16.00

W okresie urlopowym godziny otwarcia ulegają zmianie.

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY

& 6

1. Biblioteką kieruje Dyrektor.

2. Zakres obowiązków Dyrektora określa & 6 Statutu.

3. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.

4. Dyrektor-jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Biblioteki.

5. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony przez niego

pracownik.

& 7

1. Do ogólnych zadań i obowiązków pracowników należy:
- odpowiedzialność wobec Dyrektora za realizowanie powierzonych zadań,
- odpowiedzialność za prawidłową organizację pracy na swoim stanowisku,
- wykonywanie pracy stosownie do otrzymanych zakresów czynności,
- doskonalenie umiejętności zawodowych.

2. Do szczegółowych zadań i obowiązków pracowników merytorycznych należy:

- gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
- udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych
- udzielanie czytelnikom pomocy informacyjno-bibliograficznej,
- prowadzenie selekcji księgozbioru,
- popularyzowanie czytelnictwa poprzez różne formy pracy z czytelnikiem,
- pozyskiwanie nowych czytelników
- współpraca z instytucjami oświaty, kultury i in.,
- prowadzenie ewidencji udostępniania zbiorów,
- dbałość o terminowy zwrot materiałów czytelniczych,
- tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, - przygotowywanie wystaw tematycznych, - dbałość o estetyczny wygląd biblioteki.

3. Do podstawowych zadań głównej księgowej należy:

- prowadzenie obsługi finansowej pracowników
- prowadzenie rachunkowości finansowej biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- realizowanie płatności,
- sporządzanie sprawozdań i planów finansowych,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 8

Wójt jest służbowym przełożonym Dyrektora Biblioteki.

& 9

Regulamin Organizacyjny Biblioteki jest opracowany i wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.

& 10

Wszelkie skargi i wnioski odnośnie funkcjonowania Biblioteki należy zgłaszać

bezpośrednio Dyrektorowi.

& 11

W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa dotyczące prowadzenia instytucji kultury.

& 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

& 13

Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin Organizacyjny.

pliki/suleczyno/szablon/pkontakt.png

83-320 Sulęczyno
ul. Żeromskiego 12
tel. 58 684-40-35

pliki/suleczyno/szablon/pgodziny.png

poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek 7:30 - 17:00
środa 7:30 - 15:00
czwartek 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 16:00
sobota - nieczynne

 


Statut

Inspektor danych osobowych

Klauzula informacyjna

Regulamin wypożyczalni

Regulamin czytelni

Regulamin organizacyjny

.

pliki/suleczyno/szablon/fotter_2.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_1.jpg pliki/suleczyno/szablon/kartuzy.jpg pliki/suleczyno/szablon/wojewodzka.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_6.jpg
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin