UCHWAŁA - Nr XIII/109/2008

Rady Gminy Sulęczyno

z dnia 16 lipca 2008roku

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie.

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w zw. z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600)

Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

$1

Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

$2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie.

$3

Tracą moc uchwały rady Gminy Sulęczyno:

1) Nr XXXI/165/97 z dnia 23 października 1997 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie,

2) Nr XXIV/256/2002 z dnia 17 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany statutu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie.

$ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 


Statut

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Sulęczynie

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej Biblioteką jest gminną jednostką kultury.

2. Siedzibą Biblioteki jest lokal w części budynku stanowiącej własność gminy, położony przy ul. Stefana Żeromskiego 12 w Sulęczynie.

§ 2

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz.539 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

4. Postanowień niniejszego Statutu.

Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

 

Rozdział II

Cel i zakres działania

1. Zakres działania Biblioteki obejmuje całą Gminę.

2. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalno oświatowych społeczeństwa poprzez upowszechnianie i rozwój czytelnictwa.

3. Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

a) zakup nowości książkowych i prenumerowanie prasy zgodnie z zapotrzebowaniami społeczności lokalnej,

b) udostępnianie zbiorów czytelniczych na miejscu oraz wypożyczanie do domu,

c) gromadzenie materiałów dotyczących własnego regionu,

d) upowszechnianie czytelnictwa poprzez różnorodne formy pracy z książką i czytelnikiem, prowadzenie służby informacyjnej z zakresu czytelnictwa,

e) szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki.

$ 5

1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na prowadzeniu sprzedaży wydawnictw, książek i twórczości ludowej.

2. Działalność gospodarcza , o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające , doradcze i nadzorcze

$6

1. Biblioteką kieruje dyrektor.

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy swoich pracowników. 3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością, b) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz, c) zarządzanie majątkiem Biblioteki, d) ustalenie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

e) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych

$7

Pracownicy działają w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i skutki swoich działań.

$8

1. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

$ 9

1. Organem doradczo - kontrolnym Biblioteki jest Wójt Gminy.

2. Wójt:

a) opiniuje przedłożony przez Dyrektora projekt rocznego planu działalności wraz z planem

finansowym oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych, b) ocenia, co najmniej raz do roku działalność Biblioteki oraz sprawozdanie roczne z działalności,

c) opiniuje propozycje zmian Statutu, a także może zgłaszać własne w tym zakresie.. 3. Sprawy sporne pomiędzy Wójtem a Dyrektorem rozstrzyga Rada Gminy. W tym celu Rada

može powołać niezależnych arbitrów.

$ 10

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, który również w formie odrębnego regulaminu ustala zasady i warunki korzystania z Biblioteki.

$ 11

1. Wójt sprawuje nad Biblioteką nadzór administracyjno-finansowy, który w szczególności

obejmuje kontrolę:

a) prawidłowości dysponowania przyznanymi Bibliotece środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw

pracowniczych.

$ 12

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach

w zakresie określonym w art.27 ust. 5 w związku z art.20 a ust. 1 ustawy o bibliotekach.

Rozdział IV Zasady Gospodarki Finansowej

§ 13

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz z ustawą o rachunkowości.

2. Źródłami środków finansowych są:

a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

b) dotacje z budżetu gminy, c) darowizny, spadki, zapisy, d) kredyty bankowe, e) odsetki z lokat bankowych, f) inne źródła dozwolone prawem.

3. Zródłami środków finansowych mogą być także:

a) dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, b) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

$ 14

W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

Rozdział V

Zmiany Statutu

$ 15

1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor lub Radny Gminy po zaopiniowaniu go przez Wójta lub na wniosek Wójta.

2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.

3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Dyrektor lub Radny Gminy przedkłada za pośrednictwem Wójta Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

$ 16

Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy W sprawach nieuregulowanych niniejszym powszechnie obowiązujące.

$17

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej z nazwą Biblioteki.

pliki/suleczyno/szablon/pkontakt.png

83-320 Sulęczyno
ul. Żeromskiego 12
tel. 58 684-40-35

pliki/suleczyno/szablon/pgodziny.png

poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek 7:30 - 17:00
środa 7:30 - 15:00
czwartek 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 16:00
sobota - nieczynne

 

Statut

Klauzula informacyjna

Regulamin wypożyczalni

Regulamin czytelni

Regulamin organizacyjny

.

pliki/suleczyno/szablon/fotter_2.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_1.jpg pliki/suleczyno/szablon/kartuzy.jpg pliki/suleczyno/szablon/wojewodzka.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_6.jpg
Licznik odwiedzin