Gminna Biblioteka Publiczna| w Sulęczynie

Wydruk z serwisu, dn.

Deklaracja dostępności


Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bibliotekasuleczyno.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2021-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-19.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-15.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kulas, adres poczty elektronicznej bibliotekasuleczyno@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58/ 684-40-35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


- Otoczenie i dojazd:
Dojazd do budynku Biblioteki jest możliwy od ulicy aleja Wojska Polskiego i aleja Zwycięstwa.
W bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna oraz Szkoła Podstawowa. Przy Bibliotece jest miejsce na zaparkowanie samochodu (plac nie jest oznakowany jako parking). W pobliżu Biblioteki (ulica Kościelna), jest parking, ale nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

- Otoczenie i wejście do budynku:
Lokal Biblioteki znajduje się na parterze budynku. Drzwi zewnętrzne otwierają się na zewnątrz i prowadzą do przedsionka. Następnie są kolejne drzwi, prowadzące bezpośrednio do Biblioteki. W drugiej części budynku znajduje się mieszkanie z osobnym wejściem. Przy Bibliotece płynie rzeka, teren zabezpieczony jest barierkami.

- Toalety:
W lokalu Biblioteki znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

- Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
Osoby niepełnosprawne na wózkach mogą wjechać do Biblioteki, jak również poruszać się w lokalu Biblioteki.

- Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących:
Brak udogodnień.

- Wchodzenie z psem przewodnikiem:
Jest dozwolone.

- Udogodnienia dla osób starszych:
W czytelni znajdują się miejsca do odpoczynku.

- Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi:
W lokalu Biblioteki jest wydzielony kącik do zabaw dla dzieci.

- Gastronomia:
Biblioteka nie prowadzi usług gastronomicznych.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie obecnie nie zapewnia dostępu do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Trwają prace w celu możliwości realizacji takiej usługi. Wkrótce zostaną podane szczegóły.